For pasienter

Viktig informasjon i tid med Korona

Generell informasjon om koronavirus på ulike språk/Information about koronavirus in different languages

Informasjon om hjemmekarantene og hjemmeisolering på ulike språk/ Information about homequarantine and home-isolation in different Languages

Vi samarbeider tett med vår oppdragsgiver, Helse Sør-Øst RHF og Helsemyndighetene med tanke på vårt samfunnsoppdrag, oppgavefordeling og ansvar.

Ringen er en del av beredskapen til Helse Sør-Øst slik at vårt samfunnsoppdrag kan endres.

Ankomst og avreise planlegges med team og  går som planlagt inntil videre. Vi tar kontakt dersom det blir endringer i det oppsatte oppmøtetidspunktet.

Vi har strenge rutiner for hvem som kommer inn på hus og etterstreber en streng praksis for å redusere risiko for sykdom hos våre pasienter og ansatte.

Vedrørende hygiene og smittevern som er gjeldende for Ringen 

 • Vi følger generelt anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.
 • Skal du på medisinsk kontroll under oppholdet, ta kontakt med teamet så løser vi dette.
 • Besøk av pårørende og andre er  tillatt.
 • Vi tillater reiser for å gå på kafé og butikk og man kan ta seg en tur for å oppleve naturen.
 • Ringen tilbyr seg å handle for  pasienter som har behov for dette en dag pr. uke. Det er snakk om enkle artikler man normalt finner på dagligvarebutikken og i en by som Moelv.
 • Basseng og treningssenter er åpent.

Hvis situasjonen endrer seg (f. eks. flere som blir smittet i samfunnet) kan det hende at Ringen må stramme inn på reglene. Dette vurderes fortløpende.

Vi følger strenge rutiner for hygiene og smittevern på hus.

Din trygghet er vår prioritet! 

Ring oss eller send en mail om du har spørsmål.

Tlf: 62 33 45 00

Mail: post@ringen-rehab.no

For pasienter

Hva er rehabilitering?

Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasients og brukers livssituasjon og mål. Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere.

Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak. Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.

Se film om hverdagen på Ringen

Praktisk informasjon

Aktiviteter

Din helseinformasjon

pasienten i sentrum!

 • Den skal være målrettet og planlagt
 • Individuelle mål er utgangspunkt for tiltak
 • Brukermedvirkning skal være optimal og tilpasset den enkelte
 • Samhandling er avgjørende for å lykkes
 • Tverrfaglig arbeid er en forutsetning for å lykkes med fysisk, psykisk og sosial mestring.

Mål i rehabiliteringen

Vår visjon er å bistå deg på veien videre mot en bedre hverdag. For at vi skal kunne bistå deg og du får et maksimalt utbytte av oppholdet, er det viktig å sette mål for rehabiliteringen. Det kan være steg på vei mot et langsiktig mål og det kan være små steg mot et mål underveis. Sammen med deg skal vi finne gode tiltak som bistår deg på veien mot målene.
Du er ekspert på ditt liv!

» Å SETTE MÅL I REHABILITERING» er et godt verktøy i forberedelsen av et opphold.

Du er ekspert på ditt liv –

og må sette målene

Hva er rehabilitering?

Rehabilitering er tidsavgrensa, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler.

I rehabiliteringen er det dine vurderinger av livskvalitet, mestringsevne og ønsker om funksjon og deltakelse (sosialt og i samfunnet) som skal bestemme retningen. Derfor er det viktig at du setter deg noen mål som du ønsker å arbeide for å oppnå.

Fagpersonene skal gi nødvendig assistanse til din innsats og samarbeide med deg for å øke din funksjons- og mestringsevne.

Å sette seg mål i rehabiliteringen

Samhandlingen om målene skal bygges på gjensidig respekt og likeverdighet mellom deg som pasient og de ansatte fordi

du er ekspert på ditt liv,
fagpersonene er eksperter på sine fag.

Samhandling mellom deg og fagpersonene er nødvendig for å finne ut hva dere skal sam arbeide om. De ansatte vil bistå deg med å utforme mål som er viktige for deg i din livssituasjon. Du kan be om støtte av en pårørende for å finne målene dine.

Hvorfor skal du sette deg mål?

• Mål avklarer hvor du vil og øker motivasjonen din.
• Mål gjør at tiltakene blir i samsvar med dine ønsker og behov.
• Mål gjør det mulig for fagpersoner å bistå deg og finne gode tiltak.
• Mål gjør at rehabiliteringen oppleves som mer

Mål kan være:

• Langsiktige: Behov som du ønsker å arbeide for og få dekket på lengre sikt.
• Kortsiktige: Behov som du vil arbeide med i løpet av rehabiliteringsperioden

Eksempler på spørsmål du kan tenke gjennom

• Hva er viktig for deg i den situasjonen du er i nå?
• Hvordan vil du at hverdagen din etter hvert skal bli?
• Hva skal til for at du skal klare det du ønsker?