Viktig informasjon i tid med Korona

Generell informasjon om koronavirus på ulike språk/Information about koronavirus in different languages

Informasjon om hjemmekarantene og hjemmeisolering på ulike språk/ Information about homequarantine and home-isolation in different languages

Vårt arbeid i spesialisthelsetjenesten med spesialisert rehabilitering fortsetter som planlagt. Vi oppretteholder drift som normalt i denne perioden, inntil videre. Vi samarbeider tett med vår oppdragsgiver, Helse Sør-Øst RHF og Helsemyndighetene med tanke på vårt samfunnsoppdrag, oppgavefordeling og ansvar. Ankomst planlegges med team og avreise går som planlagt inntil videre. Vi har strenge rutiner for hvem som kommer inn på hus og etterstreber en streng praksis for å redusere risiko for sykdom hos våre pasienter og ansatte. Det betyr at under oppholdet på Ringen tillater vi ikke at pasienter har besøk av pårørende og vi tillater ikke permisjoner. Er du i tvil om du kan ha vært utsatt for koronaviruset, eller om du har noen i din nære omgang eller familie som har dette, ønsker vi at du tar kontakt med oss før din ankomst.

Din trygghet er vår prioritet!

Ring oss eller send en mail om du har spørsmål.

Tlf: 62 33 45 00

Mail: post@ringen-rehab.no

Våre tilbud

Ringens rehabiliteringstilbud er basert på tverrfaglige team der personer med ulik fagbakgrunn jobber sammen med pasienten, pårørende og aktuelle samarbeidspartnere mot mål og tiltak under oppholdet.

Et tverrfaglig rehabiliteringsteam kan bestå av lege, sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, sosionom, psykolog og idrettspedagog. Pasientens rehabiliteringsbehov og mål er avgjørende for hvilke faggrupper som er representert i nærteamet.

Henvisning
og inntak

Aktiviteter

Praktisk
Informasjon

Trenings-
senter

Private tilbud

Pasientgrupper

Alle henvisninger til opphold skjer via fastlegen til RKE-Sunnås eller via sykehus og direkte til Ringen. Vårt inntaksteam behandler alle søknader før det fattes et vedtak eller avslag på plass. Vi vurderer hvilken ytelse (grupper eller individuelt, døgn eller dag) som passer best for deg.
Vårt inntaksteam behandler alle søknader før det fattes et vedtak om tilbud eller avslag på plass.

Kreftpasienter

Dag og døgnopphold. Individuelle opphold, gruppeopphold.

Lungepasienter
kronisk obstruktiv lungesykdom / KOLS

Dag og døgnopphold. Individuelle opphold, gruppeopphold og kartlegging- og vurderingsopphold.

Parkinsons sykdom / Parkinsonisme

Dag og døgnopphold. Individuelle opphold, gruppeopphold samt instruksjon LSVT-BIG.

Henvisning til Ringen Rehabiliteringssenter

Et tverrfaglig rehabiliteringsteam kan bestå av lege, sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, sosionom og psykolog. Idrettspedagog og aktivitør bidrar også med fokus på fysiske og sosiale aktiviteter. Pasientens rehabiliteringsbehov er avgjørende for hvilke faggrupper som er representert i nærteamet.

Uten henvisning

Vi har også tilbud til personer som ønsker plass, men som ikke har henvisning fra lege eller sykehus. Privat spesialisert rehabilitering.
Ta gjerne kontakt med vårt inntakskontor for nærmere opplysninger.
Tlf: 62 33 45 07 / epost: inntak@ringen-rehab.no

Spørsmål om henvisning