Viktig informasjon i tid med covid-19

Vi samarbeider tett med vår oppdragsgiver, Helse Sør-Øst RHF og Helsemyndighetene med tanke på vårt samfunnsoppdrag, oppgavefordeling og ansvar.

Ringen er en del av beredskapen til Helse Sør-Øst slik at vårt samfunnsoppdrag kan endres.

Ankomst og avreise planlegges med team og  går som planlagt inntil videre. Vi tar kontakt dersom det blir endringer i det oppsatte oppmøtetidspunktet.

Vedrørende hygiene og smittevern som er gjeldende for Ringen:

Pr. i dag har vi ingen spesielle restriksjoner.

Vi har gode rutiner for hygiene og smittevern på hus.

Din trygghet er vår prioritet! 

Ring oss eller send en mail om du har spørsmål.

Tlf: 62 33 45 00

Mail: post@ringen-rehab.no

Våre tilbud

Ringens rehabiliteringstilbud er basert på tverrfaglige team der personer med ulik fagbakgrunn jobber sammen med pasienten, pårørende og aktuelle samarbeidspartnere mot mål og tiltak under oppholdet.

Et tverrfaglig rehabiliteringsteam kan bestå av lege, sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, sosionom, psykolog og idrettspedagog. Pasientens rehabiliteringsbehov og mål er avgjørende for hvilke faggrupper som er representert i nærteamet.

Se film om hverdagen på Ringen

Hva vet vi om rehabilitering etter covid-19?

Lungerehabilitering

betyr helhetlig rehabilitering etter lungesykdom. Lungerehabilitering omfatter tiltak for muskelsvinn, tungpust, nedsatt funksjon, angst og depresjon, fatigue, konsentrasjon og hukommelse, feilernæring,  mestring og sykdomsinnsikt, inkontinens, seksualitet m.m.

Selv om Covid-19 er nytt, er det lang erfaring med lungerehabilitering i spesialisthelsetjenesten, og mye kunnskap fra rehabilitering av KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom), astma og sarkoidose på steder som blant andre Ringen rehabiliteringssenter, som har avtale spesifikt for lungerehabilitering.

Kilde: RKR- Sunnaas Sykehus HF

Hva vi vet om rehabilitering etter Covid-19?

Noen av de som har vært i intensivbehandling for Covid-19 vil behøve rehabilitering. Hva sliter de med?
En ny variant av lungerehabilitering er i ferd med å utvikles som eget fagfelt.

  • Hjelpemidler og boligtilpasninger, samt trening på nye måter å gjøre dagligdagse aktiviteter – ergoterapeutens bidrag er uvurderlige .
  • Styrketrening, utholdenhetstrening, ADL og mobilitetstrening. Fysioterapeuter og idrettspedagoger har kunnskap om motivasjon, måling og riktig treningsnivå.
  • Lungekapasitetsmåling, pusteteknikker, hostestøtte og slimmobilisering – lungefysioterapi.
  • Tiltak mot fatigue: Fysisk aktivitet/trening, kognitiv adferdsterapi antas å ha effekt slik det har for nevrologiske tilstander, kols og kreft.
  • Ernæring: Proteininntak sammen med styrketrening er vesentlig for å gjenoppbygge muskler. Smaksrik og apetittvekkende mat dersom tap av smakssans. Klinisk ernæringsfysiolog bør involveres om mulig.

Kilde: RKR- Sunnaas Sykehus HF

Henvisning
og inntak

Aktiviteter

Praktisk
Informasjon

Trenings-
senter

Private tilbud

Pasientgrupper

Alle henvisninger til opphold sendes fra fastlege eller spesialist til RKE-Sunnås eller via sykehus direkte til Ringen. Vårt inntaksteam behandler alle søknader før det fattes vedtak om opphold eller avslag. Vi vurderer hvilken ytelse (grupper eller individuelt, døgn eller dag) som passer best for deg.

Kreftpasienter

Dag og døgnopphold. Individuelle opphold, gruppeopphold.

Lungepasienter
lungesykdommer / KOLS /Covid-19

Dag og døgnopphold. Individuelle opphold, gruppeopphold og kartlegging- og vurderingsopphold.

Parkinsons sykdom / Parkinsonisme

Dag og døgnopphold. Individuelle opphold, gruppeopphold samt instruksjon LSVT-BIG.

Henvisning til Ringen Rehabiliteringssenter

Et tverrfaglig rehabiliteringsteam kan bestå av lege, sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, sosionom og psykolog. Idrettspedagog og aktivitør bidrar også med fokus på fysiske og sosiale aktiviteter. Pasientens rehabiliteringsbehov er avgjørende for hvilke faggrupper som er representert i nærteamet.

Uten henvisning

Vi har også tilbud til personer som ønsker plass, men som ikke har henvisning fra lege eller sykehus. Privat spesialisert rehabilitering.
Ta gjerne kontakt med vårt inntakskontor for nærmere opplysninger.
Tlf: 62 33 45 07 / epost: inntak@ringen-rehab.no

Spørsmål om henvisning