Veiledning til utfylling av henvisning til rehabilitering

Henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten bør inneholde følgende punkter:

• Pasientens navn, adresse, fødsels- og personnummer og telefonnummer.

• Fastleges (henvisers) navn, legekontor og telefonnummer.

• Oppgi hvilken institusjon det søkes til. Vurderingsenhetene vurderer om ønsket institusjon er riktig i forhold til ytelsesavtalene den enkelte institusjon har. Blir det ikke angitt noen institusjon i henvisningen vurderer vurderingsenheten hvilken institusjon som er best egnet, samt ved flere mulige institusjoner hvem som har kortest ventetid.

• Hoveddiagnose som det henvises i forhold til, aktuell problemstilling og eventuelle andre relevant(e) bidiagnose(r).

• Målet med rehabiliteringen skal være knyttet til den aktuelle problemstillingen/helseproblemet som ønskes bedret og skal helst være knyttet til funksjon i yrke, fritid, dagligliv o.l.

• Sykehistorie med relevant informasjon fra utredninger og undersøkelser som er gjennomført, eventuelle funn og øvrig medisinsk tilstand. Sykehistorie, spesialistvurderinger, prøvesvar og oppdatert vurdering fra lokale behandlere/tjenester kan legges ved i eget skriv.

• Medikamentoversikt. Er det gjort endringer som følge av pasientens forverring/ funksjonsfall? Varighet av tilstanden(e) det ønskes rehabilitering for.

• Angi for hvilke områder der sykdom/skade totalt sett bidrar vesentlig til å nedsette personenes funksjon i det daglige.

• Angi personens behov for personhjelp i ulike daglige funksjoner, samt beskriv mobilitet. Legg gjerne med utfyllende funksjonsbeskrivelse, for eksempel sykepleie- og/eller fysioterapirapport.

• Er tilstanden vurdert av spesialist? Legg i så fall ved aktuell spesialistvurdering.

• Beskriv hvilke kommunale tiltak pasienten har pr i dag. Dersom pasienten har hjelp fra lokale behandlere/tjenester, vil rapport fra disse kunne være nyttige å legge ved. Beskriv eventuelt hvorfor behandling i kommunehelsetjenesten eller sektorsykehusets lærings- og mestringstilbud ikke er et alternativ til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

Hvis pasienten har hatt rehabiliteringsopphold tidligere legg ved kopi av epikrise fra siste rehabiliteringsopphold. Belys endringer som har skjedd siden siste rehabilitering. Har pasient/lege fulgt rådene/tiltakene foreslått fra rehabiliteringsinstitusjonen?